sbobeth793

เทคนิคในการวิ่งระยะกลาง

 

การวิ่งระยะกลาง คือ การวิ่งในระยะทาง 800 เมตร และ 1,500 เมตร นักกรีฑาวิ่งระยะกลางต้อง เป็นผู้ที่มีความพร้อมของร่างกายในด้านกำลังความเร็วความอดทนและความแข็งแรงของช่วงขาเพระเราต้องวิ่งช่วงขาจึงสำคัญมาก