sbobeth910

กฎกาพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล

โดยพื้นฐานของสนามฟุตบอลแล้วจากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 10 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่าจุดโทษสองเขตมุมจากมุมสนามแต่ละด้านให้เขียนเครื่องหมายของส่วนโค้งไว้